© RO-ARMYCATERING S.A. ©  2012-2014   S.C. Ro-Armycatering S.A. angajează personal specializat, în condițiile legii, în limita locurilor disponibile ca urmare a unor demisii, încetării unor  contracte de muncă sau preluării de noi unități militare. În vederea luării în evidență este necesar a se trimite la sediul central, prin fax la nr.  021.318.50.32 sau prin e-mail la adresa resurseumane@roarmycatering.ro, CV-ul conform modelului de tip european. Selecționarea candidaților se face pe baza CV-urilor existente în baza de date a S.C. Ro-Armycatering S.A.  Angajările se fac pe baza analizei dosarelor de candidat, prin susținerea unui interviu și a unei probe practice pentru muncitori necalificați. Va avea prioritate la angajare personalul provenit din rândul cadrelor militare în rezervă, soldaților și  gradaților profesioniști care deține cunoștințe și pregătire de specialitate în domeniu.   Potențialii candidați trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: - Să fie cetățean român și să aibă vârsta de cel puțin 18 ani; - Să aibă domiciliul în România; - Să cunoască limba română scris și vorbit; - Să fie apți din punct de vedere medical și psihologic; - Să aibă studii corespunzătoare și să fie atestați pentru cerințele postului pentru care  candidează; - Să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; - Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni.    Dosarul de candidat va conține următoarele documente: - Cerere de angajare; - Certificat cazier juridic; - Copii ale documentelor de studii(diplome sau adeverințe); - Copie act de identitate; - Copie act de naștere; - Copie de pe livretul militar, după caz; - Recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz; - Fișa de examinare medicală și psihologică. DECLARAȚII AVERE Resurse umane